1.ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ huguservice

1.1) ผู้ใช้รับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานเว็บไซต์ huguservice.com (ต่อไปจะเรียกว่าเว็บไซต์) เป็นอย่างดีแล้ว ทางhuguserviceในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ ดังกล่าวขอสงวนสิทธิใน การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์โดยมิต้องแจ้ง ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าผู้ใช้บริการต้องทำการสมัครขอใช้บริการ ตามขั้นตอนและวิธีการของhuguserviceให้ถูกต้องครบถ้วน ผ่านทาง ช่องทางการให้บริการตามที่huguserviceกำหนดไว้

1.2) ในการสมัครขอใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องกำหนดรหัสผ่าน (Password) ของตนเอง (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “รหัสผ่าน”) เพื่อใช้ในการทำรายการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการนี้ โดยผู้ใช้บริการสามารถทำ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านนี้ได้เองในภายหลัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของhuguservice

1.3) ผู้ใช้บริการจะต้องเก็บรักษารหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ใช้บริการเท่านั้น ผู้ใช้บริการ ยอมรับว่า หากมีการทำรายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่านของผู้ใช้บริการ ให้ถือว่าเป็นการกระทำโดยตัวของ ผู้ใช้บริการเองทุกประการ โดยhuguserviceไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำรายการใดๆ ภายใต้บัญชีของผู้ใช้บริการจากการใช้รหัสผ่านดังกล่าวนั้น

1.4) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้รหัสผ่านทำรายการใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการยอมรับว่าไม่สามารถยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขรายการดังกล่าวได้ และ ผู้ใช้บริการต้องผูกพันตามรายการดังกล่าวทุกประการ

1.5) ผู้ใช้บริการสามารถใช้รหัสผ่านสำหรับการใช้บริการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ รวมทั้งการทำธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงิน การธนาคาร และ/หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่huguserviceอาจจะขยายขอบเขตการให้บริการต่อไปในภายหน้า

1.6) ผู้ใช้บริการรับทราบว่า ในการใช้บริการ หากมีการป้อนรหัสผ่านผิด 3 ครั้งติดต่อกัน จะถูกระงับการใช้ บริการโดยอัตโนมัติทันที ผู้ใช้บริการจะสามารถใช้บริการนี้ต่อไปได้ก็ต่อเมื่อแจ้งความจำนงให้huguservice ดำเนินการตามวิธีอื่นใดที่huguserviceกำหนดเพื่อขอออกรหัสผ่านใหม่

1.7) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการแจ้งให้huguserviceทราบทันทีตามวิธีการอื่นใดที่huguserviceกำหนด อย่างไรก็ตาม การดำเนินการต่างๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อการทำธุรกรรมใดๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ก่อนการแจ้งให้huguserviceทราบ

1.8) ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ตามอัตราที่huguserviceกำหนดเรียกเก็บ ทั้งนี้huguservice สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยไม่จำต้องขอความยินยอมจาก ผู้ใช้บริการก่อน

1.9) ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การให้บริการต่างๆ นี้ huguserviceเป็นเพียงผู้ให้บริการในการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้า บริการ และ/หรือชำระค่าสินค้า/บริการ และทำธุรกรรมตามคำสั่ง ของผู้ใช้บริการ huguserviceจึงไม่จำต้องรับประกันคุณภาพของสินค้า และบริการดังกล่าว หากมีปัญหากับการใช้สินค้า/บริการ หรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า/บริการ ผู้ใช้บริการต้องดำเนินการติดต่อกับผู้ขาย หรือผู้ให้บริการของสินค้า/บริการนั้นๆเอง

1.10) huguserviceสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ สำหรับ

  1. ใบแจ้งหนี้ในนามนิติบุคคล
  2. ใบแจ้งหนี้โทรศัพท์พื้นฐานที่ถูกระงับการให้บริการและมีค่าธรรมเนียมต่อสายสัญญาณ
  3. ใบแจ้งหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระ และชำระเกินกำหนด สำหรับค่าสาธารณูปโภค
  4. การชำระหนี้ตามใบแจ้งหนี้เพียงบางส่วน สำหรับค่าสาธารณูปโภค

หากเกิดความเสี่ยหายใดๆขึ้นแก่huguservice หรือhuguserviceถูกเรียกร้องให้ต้องรับผิดใดๆ จากการที่ผู้ใช้บริการทำรายการชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการผ่านบริการของhuguservice ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่huguserviceทุกประการ โดยไม่มีเงือนไข อย่างใดทั้งสิ้น

1.11) huguserviceจะให้บริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่พึงพอใจ ดังนั้น หากการให้บริการใดๆของhuguserviceเกิดความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ว่าเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนี้ รวมทั้งระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าวมาเป็นข้อเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากhuguservice

1.12) กรณีที่huguserviceตรวจพบว่า เงินในบัญชีของผู้ใช้บริการมีไม่เพียงพอ หรือบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการถูกระงับหรือถูกยกเลิกการใช้บริการ หรือมีวงเงินไม่เพียงพอชำระค่าสินค้า และ/หรือค่าบริการอันเกี่ยวเนืองจากการใช้บริการ หรือจำนวนเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการเกินกว่าวงเงินที่huguserviceกำหนดไว้สำหรับผู้ใช้บริการในครั้งหนึ่งครั้งใด huguserviceมีสิทธิระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในครั้งนั้นๆ ได้

1.13) ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายการของการใช้บริการของตน ได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผ่าน Call Center หมายเลข 097-2410097 หรือช่องทางอื่นใดที่huguserviceกำหนดไว้

1.14) กรณีที่huguserviceตรวจพบว่าเงินในบัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ ภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากวันสมัครใช้บริการ huguserviceสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี) จากผู้ใช้บริการ รวมทั้ง ดำเนินการใดๆ ตามที่huguserviceเห็นสมควรได้ทันที

1.15) ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้บริการ ได้ที่สาขาของhuguservice โดยต้องแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นใดที่สามารถใช้ยืนยันว่าเป็นผู้ใช้บริการ และหากยังคงมีเงินคงเหลือใน บัญชี ของผู้ใช้บริการไม่ต่ำกว่าจำนวนที่huguserviceกำหนด huguserviceจะดำเนินการคืนให้ หลังจากหัก ค่าธรรมเนียมใดๆ (ถ้ามี)โดยนำเข้าบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการแจ้งไว้ภายในระยะเวลาที่huguserviceกำหนด

1.16) เว็บไซต์ huguservice.com มีจุดเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของhuguserviceดังนั้น ทางhuguserviceขอปฏิเสธความผิดชอบต่อผลอันใดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลหรือกิจกรรมในเว็บไซต์เหล่านั้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

***huguserviceสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงือนไขการใช้บริการนี้ หรือยกเลิกการให้บริการนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 

2.หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้ใช้บริการ huguservice

ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้

2.1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.2) มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2.3) ไม่อยู่ในระหว่างพิทักษ์ทรัพย์ หรือไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายและยังไม่พ้นกำหนดสองปีนับตั้งแต่วันที่มีคำสั่งยกเลิกการล้มละลายหรือปลดจาการล้มละลาย

2.4) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต คนไร้ความสามารถ หรือเสมือนคนไร้ความสามารถ

2.5) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำจุกในความผิด ดังนี้

  • ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเงินตรา ดวงตราแสตมป์และตั๋วเอกสาร บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเดินทาง
  • ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ได้แก่ ลักทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ กรรโชก รีดเอาทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ฉ้อโกง โกงเจ้าหนี้ ยักยอก รับของโจร
  • ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

2.6) ไม่เป็นกรรมการหรือผู้ซึ่งมีอำนาจจัดการของนิติบุคคลที่เคยถูกสั่งห้ามประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรืเพิกถอนใบอนุญาตและยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันแจ้งให้ทราบวันขอขึ้นทะเบียน หรือวันขอรับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี

2.7) ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรืคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินตามกำหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

2.8) ไม่เคยเป็นบุคคลที่ถูกกำหนดหรือต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

 

 

ยอมรับเงื่อนไข ไม่ยอมรับเงื่อนไข